Jobs in Travel
Vacature plaatsen
Sales medewerker reizen
Operations Assistant- Full time

Jobs in Travel B.V.
Labradorstroom 87
1271 DE Huizen

info@jobsintravel.nl

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VACATURE PLAATSING A LA CARTE.

Artikel 1 Werkingssfeer
Het opzetten, uitwerken en plaatsen van vacatures op de vacaturedatabank van Jobs in Travel.

Artikel 2 Tarieven vacature plaatsing
Voor het plaatsen van vacatures hanteert Jobs in Travel de navolgende tarieven.

a. Plaatsing van een basis vacatures zonder logo en zonder doorverwijzing naar de Social Media, voor een periode van één maand kost € 50,-- excl. de BTW.

b. Voor vermelding van een vacature met opname van het bedrijfslogo wordt extra € 50,00 excl. de BTW berekend.

c. Voor het doorplaatsen van een vacature naar de Social Media (Facebook, Twitter & Linkedin) & Reisburo Aktueel wordt extra € 50,00 excl. de BTW berekend.

d. Voor € 50,00 excl. de BTW extra wordt de vacature in plaats van één maand twee maanden geplaatst op de vacaturedatabank van Jobs in Travel.

e. Voor € 50,00 excl. de BTW extra wordt de vacature als topvacature gedurende één maand opvallend boven aan de vacatures vermeld.

g. Jobs in Travel behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Dergelijke wijzigingen gaan pas in als de opdrachtgever een nieuwe vacature plaatsing wenst en gelden dus niet voor bestaande vacatureplaatsingen.

Artikel 3 Overige kosten
De opdrachtgever is, buiten het tarief zoals gemeld onder artikel 2 & 3, geen kosten aan Jobs in Travel verschuldigd, tenzij hierover uitdrukkelijke afspraken tussen Jobs in Travel en de opdrachtgever zijn gemaakt.

Artikel 4 Informatieplicht
De opdrachtgever is gehouden om binnen 14 (veertien) dagen na het vervallen van de vacature, deze vacature te laten verwijderen van de site van Jobs in Travel.

Artikel 5 Verantwoordelijkheid
Jobs in Travel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de inhoud van de vacatures. Jobs in Travel zal plaatsingen van vacatures, die tekst bevatten, welke in strijd zijn met de wet of goede zeden zo snel mogelijk van de site verwijderen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
a. De totale aansprakelijkheid van Jobs in Travel is beperkt tot maximaal het voor de geplaatste vacature(s)  of banner betaalde tarief.

b. Jobs in Travel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

Artikel 7 Facturering en betaling
a. Het tarief wordt aan de opdrachtgever gefactureerd op de dag dat de vacature geplaatst wordt op het internet.

b. De betalingstermijn van door Jobs in Travel verzonden facturen bedraagt 15 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling jegens Jobs in Travel op te schorten. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

c. Indiende opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Jobs in Travel een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand,waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van tenminste 15% van de hoofdsom,vermeerderd met de contractuele rente, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan Jobs in Travel de werkelijke (buiten)gerechtelijke incasso kosten te vergoeden, voor zover deze dit bedrag te boven mochten gaan.

Artikel 8 Garantieregeling
a. Jobs in Travel heeft de inhoud van de Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

b. Jobs in Travel verbindt zich de overeengekomen dienst naar beste vermogen en in overeenstemming met de algemene geldende normen te verrichten.

Artikel 9 Overige zaken
Jobs in Travel behoudt zich het recht voor om vacatures of banners te weigeren.

Artikel 10 Verwijzingen
De Site van Jobs in Travel inclusief de vacatures kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Jobs in Travel.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Jobs in Travel.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 11 Overmacht
Geen der Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Jobs in Travel gebruik maakt.

Artikel 12 Rechtskeuze en geschillen
De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van Jobs in Travel worden volledig beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij- indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen- zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. In ieder geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen